WIERSZYKI
Normalnie
Wychodzac z koncepcji dochodzimy do konkluzji, ze nasze reperkusje sa antyreferente i interreferentne, a zatem determinizm polatywny w spekcie srodkow retrospektywnych nie incydybuje sie w katergorii absolutu.

Bez kropek i przecinków
Wychodzac z koncepcji dochodzimy do konkluzji ze nasze reperkusje sa antyreferente i interreferentne a zatem determinizm polatywny w spekcie srodkow retrospektywnych nie incydybuje sie w katergorii absolutu

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Wychodzac Z Koncepcji Dochodzimy Do Konkluzji Ze Nasze Reperkusje Sa Antyreferente I Interreferentne A Zatem Determinizm Polatywny W Spekcie Srodkow Retrospektywnych Nie Incydybuje Sie W Katergorii Absolutu

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
WychodzacZKoncepcjiDochodzimyDoKonkluzjiZe
NaszeReperkusjeSaAntyreferenteIInterrefere
ntneAZatemDeterminizmPolatywnyWSpekcieSrod
kowRetrospektywnychNieIncydybujeSieWKaterg
oriiAbsolutu


2008-04-02 18:04:04 Autor: lolita
bleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee razy milion

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -