WIERSZYKI
Normalnie
Jesli jestes teraz z dziewczyna, a jej oczy blyszcza, ma wilgotne usta, szybko oddycha i cala drzy to uciekaj, bo ma Malarie.

Bez kropek i przecinków
Jesli jestes teraz z dziewczyna a jej oczy blyszcza ma wilgotne usta szybko oddycha i cala drzy to uciekaj bo ma Malarie

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Jesli Jestes Teraz Z Dziewczyna A Jej Oczy Blyszcza Ma Wilgotne Usta Szybko Oddycha I Cala Drzy To Uciekaj Bo Ma Malarie

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
JesliJestesTerazZDziewczynaAJejOczyBlyszcz
aMaWilgotneUstaSzybkoOddychaICalaDrzyToUci
ekajBoMaMalarie

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -