WIERSZYKI
Normalnie
) jak dziecko - trzeba mnie często przutylać jak kobieta ? niekochana cierpię jak motyl - trudno mnie złapać jak kwiat ? niezbadana więdnę jak cukierek - zawsze słodka jak kawa - pobudzam Cię do życia jak nadzieja - Tak łatwo mnie stracić jak wiatr - Tak trudno mnie zatrzymać jak Mrok - Kusi nieznanym jak piękna chwila - ulotna jak rzeka - Nie oglądam się za siebie jak ogień - Niszczę złudzenia jak dźwięk - Rozbrzmiewam śmiechem jak cień - chodzę za Tobą co noc jak wulkan - Wybucham bez ostrzeżeń

Bez kropek i przecinków
) jak dziecko - trzeba mnie często przutylać jak kobieta ? niekochana cierpię jak motyl - trudno mnie złapać jak kwiat ? niezbadana więdnę jak cukierek - zawsze słodka jak kawa - pobudzam Cię do życia jak nadzieja - Tak łatwo mnie stracić jak wiatr - Tak trudno mnie zatrzymać jak Mrok - Kusi nieznanym jak piękna chwila - ulotna jak rzeka - Nie oglądam się za siebie jak ogień - Niszczę złudzenia jak dźwięk - Rozbrzmiewam śmiechem jak cień - chodzę za Tobą co noc jak wulkan - Wybucham bez ostrzeżeń

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
) Jak Dziecko - Trzeba Mnie Często Przutylać Jak Kobieta ? Niekochana Cierpię Jak Motyl - Trudno Mnie Złapać Jak Kwiat ? Niezbadana Więdnę Jak Cukierek - Zawsze Słodka Jak Kawa - Pobudzam Cię Do życia Jak Nadzieja - Tak łatwo Mnie Stracić Jak Wiatr - Tak Trudno Mnie Zatrzymać Jak Mrok - Kusi Nieznanym Jak Piękna Chwila - Ulotna Jak Rzeka - Nie Oglądam Się Za Siebie Jak Ogień - Niszczę Złudzenia Jak Dźwięk - Rozbrzmiewam śmiechem Jak Cień - Chodzę Za Tobą Co Noc Jak Wulkan - Wybucham Bez Ostrzeżeń

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
)JakDziecko-TrzebaMnieCzęstoPrzutylaćJak
Kobieta?NiekochanaCierpięJakMotyl-TrudnoM
nieZłapaćJakKwiat?NiezbadanaWiędnęJakC
ukierek-ZawszeSłodkaJakKawa-PobudzamCięD
ożyciaJakNadzieja-TakłatwoMnieStracićJa
kWiatr-TakTrudnoMnieZatrzymaćJakMrok-Kusi
NieznanymJakPięknaChwila-UlotnaJakRzeka-N
ieOglądamSięZaSiebieJakOgień-NiszczęZ
udzeniaJakDźwięk-RozbrzmiewamśmiechemJ
akCień-ChodzęZaTobąCoNocJakWulkan-Wybuc
hamBezOstrzeżeń

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -